kutse aruteludele 13.-17. detsembril

taavi kirjutas on Wednesday Dec 8, 2010 rubriigis uudised

Tere!

Eelmisest BaltSeaPlan projekti raames korraldatud Merealade ruumilise planeerimise huvipoolte konverentsist (mis toimus 30.03.2010 Keskkonnaministeeriumis, vt http://www.bef.ee/index.php?id=769) on nüüd üle poole aasta möödas ja tahaksime nüüd jätkata arutelu projekti pilootalade – Pärnu lahe ning Hiiumaast ja Saaremaast läände jääva mereala (Tahkunast Harilaiuni) – kohta.

Kirja lisas on TÜ Eesti Mereinstituudi poolt olemasoleva informatsiooni põhjal koostatud pilootalade kaardid (vt BSP_PILOOT_10.doc), mis näitavad:

  • inimkasutust (traalpüük, seisevnoodad, HELCOM AIS laevade trajektoorid, supelrannad, kavandatud tuulepargid ja merekaablid) ja
  • looduskaitse seisukohalt olulisi alasid (kohalikud ja rahvusvahelised kaitstavad alad + viimasel kaardil on näidatud ka hiljuti kaardistatud väärtuslikud elupaigad – karid ja liivamadalad – mida peame kaitsma vastavalt EL loodusdirektiivile).

Et olemasolevat informatsiooni täpsustada-täiendada nii praeguste kui ka tulevikus pilootaladel toimuvate tegevuste osas, palume teil vastata järgmistele küsimustele:

  1. Millised pilootaladel praegu toimuvad tegevused/huvid tuleks lisada kaartidele? – palun täpsustada ajaliselt ja ruumiliselt
  2. Millised tegevused/huvid on pilootaladel plaanis või võivad muutuda aktuaalseks lähema 5 aasta jooksul? – jällegi palun täpsustada ajaliselt ja ruumiliselt, kui võimalik
  3. Kus ja millised probleemid või konfliktid võivad Teie arvates tekkida (või on ehk juba praegu probleeme, mis vajaksid lahendamist?) seoses pilootalade kasutamisega?

Ruumilise ja ajalise täpsustamise all mõtlen võimalikult täpset informatsiooni tegevuse toimumise koha ja aja kohta. Tegevuse toimumise koha võib kanda kaardile (täpsema võimaluse puudumisel kasvõi kirja lisas olevale kaardile joonistada), saata koordinaadid või lihtsalt kirjeldada.

Kui teil on kommentaare/täpsustusi kaartidel juba kajastatud informatsiooni kohta, siis on ka need loomulikult teretulnud.

Tagasisidet (küsimuste vastuseid ja kommentaare) ootan hiljemalt 5. detsembriks e-kirja teel (merle.kuris@bef.ee) või telefonitsi (tel. tööl 6597 029). Vajadusel võib saata materjale ka faksiga numbrile 6597 027.

Järjekordsed arutelud huvirühmadega pilootalade teemal planeerime korraldada 50. nädalal (13.-17. dets) Kuressaares, Kärdlas ja Pärnus. Täpsema info koosolekute aja ja koha kohta saadan järgmisel nädalal. Koosolekutel anname ülevaate teilt saadud informatsioonist projektialade praeguse ja tulevase kasutuse/huvide ja võimalike probleemide kohta ning püüame koos leida lahendusi võimalikele probleemidele. Samuti tahaks arutada, kuidas minna edasi nende pilootalade planeeringute koostamisega.

Seda kirja võib (ja on väga soovitav) edasi saata kõigile, kellel võib olla huvi eelpool nimetatud merealade kasutamise planeerimisel kaasa rääkida.

Lugupidamisega,

Merle Kuris

Baltic Environmental Forum / MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Liimi 1
10621 Tallinn, Estonia
Tel.: +372-6597-029
GSM: +372-56-203-864
Fax: +372-6597-027
e-mail: merle.kuris@bef.ee
www.bef.ee

Kirja lisa: pilootalade kaardid – BSP_PILOOT_10.doc

Teave projekti kohta:

Projekti BaltSeaPlan (2009 – 2012) rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Läänemere piirkonna programm ja Eestis ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projektis osaleb 14 partnerit seitsmest Läänemere piirkonna riigist – Saksamaalt, Poolast, Taanist, Rootsist, Eestist, Lätist ja Leedust. Juhtpartneriks on Saksamaa Föderaalne Meresõidu- ja Hüdrograafiaamet (BSH). Eestis on partneriteks Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum. Projekti eesmärgiks on toetada merealade ruumilise planeerimise põhimõtete ja merestrateegiate väljatöötamist ning rakendamist Läänemere äärsetes riikides.

Projekti käigus:

  • koondatakse andmed merealade kasutuste, konfliktide ja loodusväärtuste kohta ning ühtlustatakse vastavaid andmebaase;
  • analüüsitakse riiklikke õiguslikke raamistikke ja valdkondlikke strateegiaid, mille põhjal koostatakse ettepanekud riiklike merestrateegiate osas;
  • töötatakse välja Läänemere ühtne visioon ning juhendid ja soovitused merealade ruumilise planeerimise kohta;
  • koostatakse pilootplaneeringud (või koondatakse planeeringu koostamiseks vajalik informatsioon) valitud merealadele, milleks Eestis on Pärnu lahe piirkond ning Hiiumaast ja Saaremaast läände jääv mereala.

Projekti kodulehekülg: www.baltseaplan.eu